WNIOSEK
Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198)
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.


Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię
Jednostka
Nr PESEL/REGON
REGON
Adres:
Nr telefonu:
e-mail:

Zakres informacji:

Sposób udostępniania informacji:
dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
korespondencyjnie
odbiór osobisty
e-mail

Nośnik informacji:
dyskietka 3,5''
CD-ROM
kserokopia


Szpital zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.