Dzisiaj: 26.02.2020 r. 56 dzien roku godzina: 10:36:19 imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

O SERWISIE
AUTORZY
REJESTR ZMIAN
POMOC

INFORMACJE PODSTAWOWE
DLA KONTRAHENTÓW
CENNIKI

ORGANY SZPITALA
DYREKCJA
RADA SPOŁECZNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STRUKTURA SZPITALA
KOMÓRKI MEDYCZNE
KOMÓRKI ADMINISTRACYJNE

REGULACJA PRAWNA
REGULACJA ZEWNĘTRZNA
REGULACJA WEWNĘTRZNA

DOKUMENTACJA SZPITALA
REJESTRY
EWIDENCJE
ARCHIWA
KONTROLE
POZOSTAŁE

GOSPODARKA FINANSOWA
BILANS
MAJĄTEK SZPITALA
PRZETARGI

PRACA
OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
w Warszawie, przy ul. Lindleya 4
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH oddziałów: Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Ortopedii i Endoprotezoplastyki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Klinika Dermatologii, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.
Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):
Pisemne oferty powinny zawierać:
? podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
? kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
? opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
? kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
? kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
? oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( podać nazwę oddziału) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .
Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus upływa w dniu 8 lutego 2020 r. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści ?Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej (podać nazwę oddziału) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus?, w następujący sposób:
? pocztą na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, Naczelna Pielęgniarka;
? osobiście za potwierdzeniem doręczenia u Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, paw. XIX parter.
Informujemy, że:
? rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro,
? materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać na stronie internetowej Szpitala,
? wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
? Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem /22/ 502-12-22.

opublikowano: 2020-01-20
autor: Dyrektor Szpitala
wprowadzający: Jakub Kuzdra
kategoria: OGŁOSZENIA


JESTEŚ
440
GOŚCIEMSzpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel: Centrala 502 20 00, Faks 502 21 39