Dzisiaj: 25.05.2020 r. 145 dzien roku godzina: 20:15:10 imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

O SERWISIE
AUTORZY
REJESTR ZMIAN
POMOC

INFORMACJE PODSTAWOWE
DLA KONTRAHENTÓW
CENNIKI

ORGANY SZPITALA
DYREKCJA
RADA SPOŁECZNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STRUKTURA SZPITALA
KOMÓRKI MEDYCZNE
KOMÓRKI ADMINISTRACYJNE

REGULACJA PRAWNA
REGULACJA ZEWNĘTRZNA
REGULACJA WEWNĘTRZNA

DOKUMENTACJA SZPITALA
REJESTRY
EWIDENCJE
ARCHIWA
KONTROLE
POZOSTAŁE

GOSPODARKA FINANSOWA
BILANS
MAJĄTEK SZPITALA
PRZETARGI

PRACA
OGŁOSZENIA


Postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Ogłoszenie
postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ul. Lindleya 4 Warszawa)

Warunki i przedmiot zamówienia:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Konkursu (SIWK).
Kryteria wyboru oferty:
Oferta będzie oceniona na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%.
Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, SIWK i projektem umowy;
b) oświadczenie Oferenta o obowiązku poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienia lub instytucje go kontrolujące, w tym w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia;
c) kserokopia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 106 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) decyzja o nadaniu numeru REGON;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy;
g) aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu BHP,
h) odpis aktualnej polisy, potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
i) dyplom ukończenia studiów;
j) dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu;
k) dokument poświadczający ukończenie specjalizacji;
l) wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 2;
m) wypełniony formularz ofertowy.
Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Miejsce i termin składania ofert:
Zamknięte koperty z napisem:
?Konkurs 51/KADRY/2019, nie otwierać przed 19.12.2019r., godz. 1200? należy złożyć do dnia 19.12.2019r. godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego:
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4 Dział Spraw Pracowniczych i Płac.
Oferty wysłane pocztą zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Działu Spraw Pracowniczych i Płac przed upływem określonego terminu. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Szczegółowych informacji dot. warunków konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod adresem: dzieciatkajezus.pl w zakładce konkursy.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
Anna Niewiadomska
e-mail: anna.niewiadomska@uckwum.pl
Miejsce i termin składania ofert:
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Szpitala przez Komisję Konkursową składającą się z Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Przedstawiciela Kliniki, Pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac, otwarcie ofert nastąpi 19.12.2019 o godz. 1300. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie, pisemnie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej Szpitala w zakładce konkursy.

Prawo Oferentów do skarg i protestów.
W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja Konkursowa rozpatruje skargi w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Zastępcy Dyrektora UCK WUM ? Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
Po wniesieniu protestu udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć umowy.
Udzielający zamówienia zapoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów.
W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.1. FORMULARZ OFERTOWY
2. NAZWA SWIADCZENIA ZDROWOTNEGO
3. OGLOSZENIE
4. SIWK
5. RODO
6. UMOWA O UDZIELENIE SWIADCZEN
opublikowano: 2019-12-18
autor: Dyrektor Szpitala
wprowadzający: Jarosław Błasiak
kategoria: OGŁOSZENIA


JESTEŚ
2723
GOŚCIEMSzpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. W. H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, tel: Centrala 502 20 00, Faks 502 21 39